Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR LEDEN VAN DE NEDERLANDSE VEILIGHEIDSBRANCHE ZOALS IN GEBRUIK ZIJN GENOMEN DOOR BMS SECURITY, Keplerstraat 34, 1171 CD Badhoevedorp.

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
artikel 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Alarminstallatie
Een bij of op het object van opdrachtgever geplaatste installatie die geschikt is om via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op de alarmcentrale van de opdrachtnemer of op een externe Alarmcentrale.

Alarmopvolging
Het doorgeven van de door de Alarmcentrale ontvangen alarmmeldingen aan de door opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en, indien overeengekomen, het op verzoek van opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.

Beveiligingsdiensten
Alle vormen van dienstverlening door opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking.

Boodschappendienst
Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan opdrachtgever van berichten van klanten/relaties van opdrachtgever gedurende de met opdrachtgever overeengekomen uren waarop de telefooncentrale van opdrachtgever niet wordt bediend.

Diensten
De door opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

Externe Alarmcentrale
De door opdrachtnemer benutte en aangewezen Alarmcentrale van een derde.

Alarmcentrale
De centrale Alarmcentrale van opdrachtnemer.

Mobiele surveillance
Beveiligingsdienst door surveillanten van opdrachtnemer dien niet gestationeerd zijn in of bij een object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.

Object
Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben e.e.a. in ruime zin des woords.

Objectbeveiliging
Beveiligingsdiensten door Personeel van opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij het object.

Opdrachtgever
De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een Overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Opdrachtnemer
Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek Diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.

Overeenkomst
De Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Personeel
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Riskmanagement
Advisering, consultancy en (project)management door opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.

Services
Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare Diensten, door servicemedewerkers van opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het object van opdrachtgever.

Sleutels
Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een object kan worden verkregen.
Tarief
De vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen Diensten.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door opdrachtnemer zijn verricht.
Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.
Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
2.2 Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. opdrachtnemer is slechts aan zo'n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum aanbieding/offerte.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding/offerte van opdrachtnemer.
Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:
a. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, of
b. Het schriftelijk bevestigen door de opdrachtnemer van een order, of
c. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte door de opdrachtgever, of
d. De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door de opdrachtnemer.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Algemeen
De verbintenis van opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door opdrachtgever aan Diensten worden gesteld moeten met opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

3.2 Arbeidsomstandigheden en middelen
opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder kosten van het door opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien door opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het object, draagt opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.
Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van opdrachtnemer haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

3.3 Kleding
Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van opdrachtnemer dragen, tenzij met opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Kosten welke gepaard gaan met gewenste/vereiste afwijkingen op het standaard uniform zijn voor rekening opdrachtgever

3.4.
Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van opdrachtnemer haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in of bij het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur. Opdrachtgever zal hier “als een goed huisvader” voor zorgen en het verzekeren tegen elk risico, zoals bijvoorbeeld diefstal en alle mogelijke schade. Indien de Opdrachtgever geen eigenaar is van het Object, dient hij de eigenaar of de verhuurder ervan op de hoogte te brengen van het feit dat de apparatuur eigendom is van opdrachtnemer.

3.5 Beperking van dienstverlening
De dienstverlening door opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en de - voor zover van toepassing - objectgebonden werkinstructies die in onderling overleg door opdrachtgever en opdrachtnemer worden opgesteld.
Andere niet overeengekomen Diensten, zoals bijvoorbeeld het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere derden en diensten welke in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid of gezondheid worden niet verricht.

3.6 Strafbare feiten
Indien opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor opdrachtnemer of indien opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.
Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te
ontdekken, kunnen niet bij opdrachtnemer in rekening worden gebracht tenzij opdrachtnemer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.7 Sleutels
Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst door opdrachtnemer bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de Sleutels aan opdrachtgever doen toekomen. opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of Sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan opdrachtnemer. opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurstermijn wordt verwezen naar artikel 12.

Artikel 4: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
4.1 Extra te maken kosten in verband met de door de Opdrachtgever gewenste spoedleveringen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Het niet leveren door opdrachtnemer binnen een door haar opgegeven termijn leidt niet tot verzuim van opdrachtnemer. Verzuim van opdrachtnemer ontstaat alleen indien een levering door opdrachtnemer achterwege blijft nadat haar daartoe door Opdrachtgever in een schriftelijke sommatie bij aangetekend schrijven een redelijke termijn is gesteld.
4.2 Geringe overschrijding van de leveringstermijn, dan wel een overschrijding van de leveringstermijn, die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, zal geen aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt hierbij bedoeld de termijn vanaf het moment van aanvraag van de dienst tot het moment van aanvang van uitvoering van de diensten.

Artikel 5: RETENTIERECHT
Onverminderd het wettelijke retentierecht heeft opdrachtnemer het recht enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, dit ter volledige voldoening van al hetgeen opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, van Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft opdrachtnemer ook, ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt, dan wel indien een bodembeslag door de Belastingdienst wordt gelegd.

Artikel 6: TARIEVEN

6.1 Algemeen
Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.
De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Prijswijziging
Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO- kosten of premieverhoging, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is opdrachtnemer gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, dit in redelijkheid en met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop opdrachtnemer en opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten. Opdrachtnemer mag een prijsindexering hanteren waarbij de prijs op basis van redelijkheid en billijkheid kan worden aangepast.


Artikel 7: BETALING, FACTURERING, TERMIJNEN, URENVERANTWOORDING
7.1 Facturering en betalingstermijnen
Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum / op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. opdrachtnemer zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn door tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

7.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting
Indien opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van opdrachtgever om de facturen van opdrachtnemer te voldoen.
Indien facturen van opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Indien de facturen van opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

Als Opdrachtgever een factuur van opdrachtnemer niet binnen de contractueel overeengekomen betalingstermijn betaald, heeft opdrachtnemer het recht haar werkzaamheden per direct op te schorten of te beëindigen. Als na sommatie, om binnen een redelijke termijn de factuur alsnog te betalen, deze binnen afloop van de termijn niet is ontvangen, kan opdrachtnemer met behoud van alle rechten, tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst overgaan. Indien er sprake is van opschorting zullen de werkzaamheden worden hervat zodra Opdrachtgever volledig aan de verplichtingen heeft voldaan.

7.3 Toerekening van betaling
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien de looptijd van uitvoering van Diensten langer is dan 1 maand, kan opdrachtnemer Opdrachtgever maandelijks factureren voor dat deel van de geleverde diensten.

7.4 Termijn bezwaar/betwisting
Indien Opdrachtgever tegen een factuur niet binnen 1 week na dagtekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt of betwist bij opdrachtnemer, wordt Opdrachtgever geacht met de betreffende factuur akkoord te gaan.

7.5 Indien de opdrachtgever de opdracht welke al bevestigd is aan de opdrachtnemer terug trekt of de opdracht gaat niet door, is de opdrachtgever derhalve 10% van het factuurbedrag verschuldigd. Indien binnen 48 uur voor aanvang werkzaamheden de opdracht wordt geannuleerd is opdrachtnemer gerechtigd 25% van het factuurbedrag te factureren.
Indien opdrachtgever binnen 24 uur voor werkzaamheden de opdracht annuleert, is de opdrachtnemer gerechtigd 50% van het factuurbedrag te factureren.

7.6 Wettelijke sociale lasten
Opdrachtnemer garandeert betaling en correcte afdracht van alle wettelijke sociale lasten. opdrachtnemer maakt gebruik van een zogenaamde G-rekening of depot-stelsel.

7.7. Urenverantwoording
Opdrachtnemer kan factureren aan de hand van de door Opdrachtgever goedgekeurde urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.

Artikel 8: DUUR, OMVANG EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd met inachtneming van art. 2.2.

8.2 Onbepaalde tijd
Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

8.3 Bepaalde tijd
Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door Opdrachtgever of opdrachtnemer bij aangetekende brief is opgezegd. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is verlengd of die een langere duur heeft dan 12 maanden, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

8.4 Ontbinding
Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst.
8.5 Opdrachtnemer kan te allen tijde, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand, de overeenkomst zonder opgave van reden en zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht voor opdrachtnemer met zich brengt, door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst ontbinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
8.6 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, het geheel van de contractueel overeengekomen diensten niet eenzijdig, ineens of cumulatief, substantieel, (>10%)
wijzigen zonder voorafgaand overleg en schriftelijke overeenstemming met opdrachtnemer omtrent de daaruit voortvloeiende gevolgen. Ingang ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

Artikel 9: OVERMACHT
9.1 Omschrijving
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van opdrachtnemer, stakingen elders voor zover opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden.

9.2 Gevolgen
In geval van overmacht is opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt. Indien opdrachtnemer zich beroept op overmacht heeft opdrachtgever pas na zes maanden het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 10: INTELLECTUEEL- INFORMATIE- OF DATAEIGENDOM
10.1 De intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

10.2 Alle door of bij opdrachtnemer gegenereerde, geregistreerde, ontvangen en opgeslagen informatie, gegevens, data en signalen behoren toe aan opdrachtnemer. opdrachtnemer kan hier binnen de geldende wet- en regelgeving vrijelijk over beschikken.

Artikel 11: KLACHTEN
11.1 Opdrachtgever zal een klacht binnen 8 dagen na ontdekking van een gebrek, schriftelijk, gespecificeerd melden bij opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer de klacht gegrond acht zal zij het gebrek herstellen. Als herstel niet mogelijk is zal opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever tot een adequate oplossing proberen te komen.
11.2 Klachten met betrekking tot een deel van de uitvoering van de Overeenkomst zijn geen reden tot afkeuring van de gehele uitvoering van de Overeenkomst.
11.3 Opdrachtgever verleent alle medewerking aan opdrachtnemer tot afwikkeling van de klacht.

Artikel 12: GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13: PERSONEEL
13.1 Eisen
opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren Diensten aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is opdrachtnemer vrij in de keuze van haar Personeel. Indien het door opdrachtnemer ingezette Personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal opdrachtnemer op schriftelijk verzoek, onder opgaaf van redenen, van opdrachtgever en na overleg met opdrachtgever het betreffende Personeel vervangen.

13.2 Inwerken en opleiding
Indien het noodzakelijk is dat Personeel van opdrachtnemer moet worden ingewerkt door opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

13.3 Overname Personeel
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen Personeel van opdrachtnemer in dienst nemen en/of door Personeel van opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 14: RECLAMES
Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal opdrachtnemer de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID
15.1 Beperkingen
opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door opdrachtgever aan te tonen - grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing.
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens. opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van opdrachtnemer op jaarbasis, met een maximum van € 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van € 1.000.000,00 per opdrachtgever per jaar. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door opdrachtnemer zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per opdrachtgever per jaar.

15.2 Verweer personeel
Het Personeel kan zich jegens opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.

15.3 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens opdrachtnemer ter zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor opdrachtnemer Diensten verricht. Voorts vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van vorderingen van Personeel tot vergoeding van schade geleden door dat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

ARTIKEL 16: PROCURATIE
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het Personeel van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, voor zover deze afspraken of overeenkomsten niet schriftelijk zijn bevestigd door Personeel dat volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel over een toereikende procuratie beschikt. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet over een toereikende procuratie beschikken.

Artikel 17: TERBESCHIKKINGSTELLING
17.1 Indien in het kader van Risicomanagement door opdrachtnemer voor de duur van het project Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld , is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, opdrachtnemer onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
17.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan CAO en wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde Personeel.
17.3 Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht, gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.

Artikel 18: Bevoegdheid en toepasselijk recht
Geschillen over de Overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's- Gravenhage, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien opdrachtnemer verkiest. Op elke Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTNEMER
19.1 Opdrachtnemer hierna te noemen de BMS Security is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 72311126. Verder is BMS Security gevestigd aan de Irislaan 25 1171 WS te Badhoevedorp.
19.2 BMS Security is per e-mail te bereiken via info@bmssecurity.nl en middels https://www.bmssecurity.nl en telefonisch op 0854883510. Het vestigingsnummer van BMS Security is 000040427315.


DEEL II SEGMENTSBEPALINGEN/ BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Artikel 20 Alarmcentrale
20.1 Waarschuwen en gegevensverwerking
opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door opdrachtgever. opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk de door opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. opdrachtnemer staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde Personen en/of overheidsinstanties.
opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan opdrachtnemer. Mutaties die door opdrachtgever worden opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.
Bij een geschil waarbij de door de Alarmcentrale geregistreerde signalen van de Alarminstallatie en/of door de Alarmcentrale geregistreerde gegevens van opdrachtgever in het geding zijn, is de registratie c.q. databank van de Alarmcentrale doorslaggevend.

20.2 Nodeloos alarm
Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties heeft opdrachtnemer het recht een alarmmelding eerst bij opdrachtgever te verifiëren. Bij meer dan 10 nodeloze alarmmeldingen heeft opdrachtnemer het recht een bedrag van € 15,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

20.3 Alarminstallatie en verbinding
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een Alarminstallatie die geschikt is om aangesloten te worden op de Alarmcentrale van opdrachtnemer, de instandhouding van de verbinding, het tijdig in- en uitschakelen van de Alarminstallatie en het gebruik van de Alarminstallatie overeenkomstig de instructies/gebruiksaanwijzing. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie van derden (bijvoorbeeld zijn Personeel en/of huisgenoten en/of huurders) die met het oog op de correcte uitvoering van deze Overeenkomst op de hoogte dienen te zijn van de bedieningsvoorschriften van de Alarminstallatie en de procedure die gevolgd wordt bij een alarmmelding. opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken aan de Alarminstallatie en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.
Opdrachtgever is verplicht het Personeel van opdrachtnemer toegang te verlenen tot het object voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de Alarminstallatie.

20.4 Proefperiode en testen door opdrachtgever
De eerste veertien dagen na aansluiting van de Alarminstallatie bij de Alarmcentrale gelden als proefperiode. Tijdens de proefperiode zal bij alarmmeldingen alleen opdrachtgever worden gewaarschuwd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Opdrachtgever mag de Alarminstallatie van tijd tot tijd testen, mits de Alarmcentrale voordien daarvan op de hoogte is gesteld. Wanneer een en ander niet tevoren aan de Alarmcentrale is gemeld en als gevolg daarvan alarmering plaatsvindt, wordt zulks als een nodeloos alarm aangemerkt en doorberekend.

Artikel 21 Boodschappendienst
21.1 Algemeen
opdrachtnemer staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie de boodschappen moeten worden doorgegeven. opdrachtnemer is slechts gehouden boodschappen door te geven en opdrachtnemer zal derhalve niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

21.2 Gegevens
Op de registratie en mutatie van gegevens van opdrachtgever door de Alarmcentrale van opdrachtnemer is paragraaf 3.1.1 van deze Algemene Voorwaarden van Overeenkomstige toepassing.

21.3 Extra vergoeding
Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen, gemeten over een periode van drie maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal opdrachtnemer het aantal extra boodschappen in rekening brengen, naar evenredigheid van de vergoeding voor het overeengekomen aantal boodschappen.

21.4 Telefoonvergoeding
Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van opdrachtgever wordt doorgeschakeld naar de Alarmcentrale van opdrachtnemer, dan wel dat zijn klanten tussen de overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de Alarmcentrale van opdrachtnemer via de daartoe opengestelde telefoonverbinding. opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor storingen van of gebreken aan de telefoonverbinding door welke oorzaak dan ook.

Artikel 22 Alarmopvolging en mobiele surveillance
22.1 Externe alarmcentrale
Indien opdrachtgever niet is aangesloten bij de Alarmcentrale van opdrachtnemer, maar bij een Externe Alarmcentrale, is opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van die Alarmcentrale en de onjuistheid van de door die Alarmcentrale verstrekte gegevens. De Externe Alarmcentrale is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door opdrachtgever opgegeven personen. Voor het geval registratie en mutatie toch door de Alarmcentrale van opdrachtnemer plaatsvindt, geldt paragraaf 3.1.1 van deze Algemene Voorwaarden onverkort.

22.2 Nodeloze controle bij Alarmopvolging
Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als Alarmopvolging worden aangemerkt en aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van opdrachtgever naar het object moet komen, terwijl geen sprake is van een Alarmmelding, zal aan opdrachtgever eveneens een Alarmopvolging in rekening kunnen worden gebr

22.3 Verhindering controle ronde bij mobiele surveillance
De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens inspecties van objecten van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het object van opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade van opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

22.4 Openings- en sluitrondes
opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.

Artikel 23 Objectbeveiliging en services
23.1 Rooster
opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt tenminste drie uur in rekening gebracht.

23.2 Minder uren
Indien door opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.

23.3 Huisregels
Het Personeel van opdrachtnemer zal de voor het object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.

Artikel 24 RISKMANAGEMENT
24.1 Terbeschikkingstelling
Indien in het kader van het Riskmanagement door opdrachtnemer Personeel aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, opdrachtnemer onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan CAO Particuliere Beveiliging en aan de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde Personeel. Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met opdrachtgever overeengekomen toeslagen.
opdrachtnemer factureert aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.
Indien opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft opdrachtnemer het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

Artikel 25 ADVIES, RECHERCHE EN SCHADEONDERZOEK
25.1 Algemeen
De opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van opdrachtnemer zal zijn gewaarborgd.
Indien de opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst
zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.
De opdrachtnemer is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met
inachtneming van de van overheidswege gestelde regels en de (privacy)gedragscode van de Sectie POB van De Nederlandse Veiligheidsbranche.

25.2 Rapportage
Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever rapport uit van haar
bevindingen.
Telkens wanneer de opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de opdrachtgever is overeengekomen, brengt
de opdrachtnemer tussenrapport uit aan de opdrachtgever.
De opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de
aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal één jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de opdrachtgever.

25.3 Strategische partners
Indien en voor zover de opdrachtnemer dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich, voor zover gebruikelijk in overleg met de opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door één of meer door hem deskundig geachte personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 26 INWERKINGTREDING
Bovenvermelde algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door opdrachtnemer treden in werking op de dag der deponering, d.d. 26 maart 2012. Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden voor het Verrichten van Diensten door leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche.
Inschrijfnummer: 40408011

Bülent Doğan BMS Security, een gewone held - Beveiligingsbedrijf BMS Security

Bülent Doğan BMS Security, een gewone held

7 mei 2023 - Vijf weken na aardbevingen in Turkije en Syrië kan een afschuwelijk balans worden opgemaakt: ruim 50.000 doden, duizenden gezinnen zonder onderdak, dodelijke overstrom... lees verder »

De ondernemer van nu - ik doe dingen anders - INTO Business herfst - Beveiligingsbedrijf BMS Security

De ondernemer van nu - ik doe dingen anders - INTO Business herfst

5 augustus 2022 - Het particuliere beveiligingsbedrijf BMS Security is in 2017 opgericht door Bülent Doğan. Vanaf dag één kent het bedrijf een stijgende lijn. Bülent Doğan is ... lees verder »

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.